Ik leid je op tot een professionele nagelsyliste! Bij vragen bel naar +31 (0) 1146 30298 info@eleganzahulst.nl

Algemene voorwaarden – opleidingen

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN HET OPLEIDINGSCENTRUM

Artikel 1 – Begripsbepalingen
Het opleidingscentrum: De plaats waar de opleiding zal gevolgd worden met name: Frans Van
Waesberghestraat 16, 4561 AD Hulst.
De cursist: Diegene die zich door betaling van het opleidingsgeld heeft ingeschreven voor één van de
door het opleidingscentrum georganiseerde opleidingen.

Artikel 2 – Kosten van de opleiding
2.1. Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:
a. Het opleidingsgeld: dit wordt per module of opleiding aan het opleidingscentrum betaald en is
afhankelijk van de opleiding.
b. De eventuele examenkosten (indien van toepassing): de kosten zijn verrekend in de cursusprijs.
c. Overige kosten: de kosten voor eventuele cursusboeken en overige leermiddelen zijn eveneens
in het lesgeld inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
d. Administratieve kost: een administratieve kost van 25 euro ex. BTW zal worden aangerekend
indien de cursist verzoekt voor een verplaatsing of annulatie van de opleiding binnen de hiertoe
toegekende termijn.
2.2. In het lesgeld zijn geen materialen inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Betaling van het lesgeld
Het inschrijven voor één van de door het opleidingscentrum aangeboden opleidingen kan uitsluitend
via de website www.eleganzahulst.nl
De opleiding kan worden aangekocht en derhalve onmiddellijk afgerekend
worden.

Artikel 4 – Bevestiging van de cursus
4.1. Op het ogenblik van aankoop en derhalve de betaling van de cursus is de inschrijving voor de
cursist definitief.
4.2. Een cursus zal pas plaatsvinden vanaf een minimum aantal inschrijvingen, hetgeen steeds
duidelijk is aangegeven bij de beschrijving van de opleiding op de website www.eleganzahulst.nl

Artikel 5 – Annulatie of verplaatsen van de opleiding
De opleidingen zijn persoonlijk of met Maximum 2 cursisten en kan op geen enkele mogelijkheid
geannuleerd worden door de cursist. Onder geen enkele omstandigheid kan het lesgeld worden
terug gevorderd.
a. Bij ziekte dient cursist min. 2 werkdagen voor de opleiding een doktersattest te bezorgen aan
het opleidingsinstituut, dit kan uitsluitend per mail naar info@eleganzahulst.nl of door
aangetekend schrijven gericht aan Eleganza, Frans Van Waesberghestraat 16, 4561 AD Hulst.
b. b. Indien de annulatie later wordt gemeld dan 2 dagen voor aanvang van de opleiding, hetzij
telefonisch, hetzij schriftelijk, kan deze niet leiden tot verplaatsing van de opleiding .
c. Een privéopleiding kan op geen enkele wijze geannuleerd worden en kan dus niet leiden tot het
terugvorderen van het inschrijvingsgeld.
d. Een opleiding gegeven door een externe docent(e) kan op geen enkele wijze geannuleerd
worden en dus niet leiden tot het terugvorderen van het inschrijvingsgeld.
Het VERPLAATSEN van een opleiding kan uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
VERPLAATSING ZONDER ADMINISTRATIEVE KOST en IS ENKEL GELDIG OP DE PRIVE OPLEIDINGEN:
a. De cursist dient minstens 21 dagen voor aanvang van de opleiding kenbaar te maken dat zij deze
wenst te verplaatsen.
b. Het verplaatsen van een opleiding kan uitsluitend per mail naar info@eleganzahulst.nl of door
aangetekend schrijven gericht aan Eleganza, Frans Van Waesberghestraat 16, 4561 AD Hulst.
c. Indien de verplaatsing aan deze voorwaarde voldoet kan deze toegekend worden.
VERPLAATSING MITS ADMINISTRIEVE KOST:
a. Een aanvraag tot verplaatsing minder dan 21 dagen voor aanvang, maar minstens 7 dagen voor
aanvang van de opleiding kan leiden tot een verplaatsing mits een administratieve kost ten
bedrage van 25 euro ex. BTW. Deze administratieve kost is van toepassing per verplaatste
opleiding.
b. Bij ziekte dient cursist binnen de 2 werkdagen doktersattest te bezorgen aan het
opleidingsinstituut, dit kan uitsluitend per mail naar info@eleganzahulst.nl of door aangetekend
schrijven gericht aan Eleganza, Frans Van Waesberghestraat 16, 4561 AD Hulst. Dit mits opleg van
een administratieve kost ten bedrage van 25 euro ex. BTW. Deze administratieve kost is van
toepassing per geannuleerde opleiding.
GEEN VERPLAATSING MOGELIJK:
a. Een aanvraag tot verplaatsing minder dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding kan niet
leiden tot verplaatsing noch een geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het opleidingsgeld.
b. Indien bij ziekte de cursist niet binnen de 2 werkdagen een doktersattest bezorgd heeft aan het
opleidingsinstituut, hetzij per mail info@eleganzahulst.nl of door aangetekend schrijven
gericht aan Eleganza, Frans Van Waesberghestraat 16, 4561 AD Hulst, kan dit niet leiden tot het
verplaatsen van de opleiding.
c. Een privéopleiding kan op geen enkele wijze geannuleerd worden en dus niet leiden tot het
terugvorderen van het inschrijvingsgeld.
d. Een opleiding gegeven door een externe docent(e) kan op geen enkele wijze geannuleerd
worden en dus niet leiden tot een verplaatsing van de opleiding.

Artikel 6 – Leslokaal & Materialen
De cursist neemt nota van het feit dat het opleidingscentrum bepaalt welke materialen, uitrusting en
boeken tijdens de opleiding dienen te worden gebruikt alsook welke materialen tijdens de les
beschikbaar worden gesteld.

Artikel 7 – Huisregels
Door het aankopen van de opleiding verbindt de cursist zich tot het naleven van de huisregels van
het opleidingsinstituut.
a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle, tot de opleiding behorende, lessen.
b. De cursist verbindt zich tot alle opgegeven theoriehuiswerk naar behoren te maken en de
praktijktaken naar behoren uit te voeren (indien van toepassing).
c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan voor aanvang van de les, kennis
te geven aan het opleidingscentrum. Deze kennisgeving kan niet leiden tot een terugbetaling of
verplaatsing van de opleiding.
d. Het is noch de cursist, noch het model toegestaan om gezelschap (huisdieren, kinderen,
vriendinnen, echtgenoten,…) mee te brengen naar de opleiding.
e. Mobiele telefoons zijn verboden tijdens de lessen en moeten worden opgeborgen.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van een aan de
cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de cursist aan het gebouw,
het meubilair etc. wordt toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten
van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. De cursist is aansprakelijk voor
beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en/of eigendommen van
derden.

Artikel 9 – Auteursrechten & Copyright
De auteursrechten op het door het opleidingscentrum aan de cursist verstrekt lesmateriaal, berust
bij het opleidingsinstituut. De inhoud en demonstraties van de gegeven opleiding mogen in geen
geval gekopieerd, opgenomen of gefilmd worden om zelf als cursus te verkopen.
Het materiaal alsook de inhoud mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/of openbaar worden
gemaakt d.m.v. fotokopie, microfilm, social media,… of op enigerlei andere wijze, zonder
voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut.
Artikel 10 – Stilzwijgend akkoord
Door het aankopen van de opleiding gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze
Algemene Voorwaarden zijn na te lezen op onze website (vermeld bij elke aangeboden cursus)
voorafgaand aan de aankoop.

Artikel 11 – Privacy Policy
Uw persoonsgegevens worden door Eleganza, Frans Van Waesberghestraat 16, 4561 AD Hulst
verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of
aankoop of cursus en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op
basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens
verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via
info@eleganzahulst.nl. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en
ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Eleganza
Frans Van Waesberghestraat 16
4561 AD Hulst
01146 30298
info@eleganzahulst.nl
www.elegazahulst.nl